Adventi nyereményjátékszabályzat 2023

 1. A Nyereményjáték szervezője
  a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (székhely:
  1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.; cégjegyzékszám:
  01-09-370507; adószám: 27986712-2-41,) a továbbiakban, mint Szervező).
 2. A Nyereményjáték lebonyolítása és feltételei
  3.1. Nyereményjátékban részvevők feladata:
  A nyereményjátékban résztvevőknek 2023. december 7. 14:00 és 2023. december 11. 16:00
  között:
 • a nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook posztot meg kell osztaniuk saját Facebook
  felületükön
  és
 • a nyereményjátékkal kapcsolatban a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. által, annak
  saját Facebook oldalán közzétett Facebook posztjánál kommentben meg kell jelölniük
  egy Facebook ismerősüket, aki szintén részt venne a nyereményjátékban.
  3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.
  3.3. Nyeremény:
  1 (egy) db, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. által limitált példányszámban
  kibocsátott 20.000 forintba kerülő Ajándék- és kedvezménykártya, amellyel 30.000 forint
  értékben lehet jegyet vásárolni a 2024-es évadban. A kártyán levő összeg felhasználása után
  minden további vásárlás alkalmával, 20%-os további kedvezmény jár online jegyvásárlás
  esetén, illetve a Margitszigeti Színház jegyirodáiban.
  Az Ajándék- és kedvezménykártyával kapcsolatos további inforámciók elérhetőek a
  https://margitszigetiszinhaz.hu/adventi-ajandekkartya/ weboldalon
  Nyertesként 1 (egy) nyereményjátékban résztvevő személy kerül kisorsolásra.
  A Szervező a sorolást 3 tagú sorolási bizottság közreműködésével bonyolítja le.
  3.4. A kiértesítés folyamata
  Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolás napján, Facebook messenger üzenetben értesíti. A
  nyertesnek az értesítést legkésőbb annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell
  visszaigazolnia egy válaszüzenetben.
  3.5. A nyeremény átvétele:
  A nyeremények átvételét Szervező a nyertesekkel a visszaigazolást követően egyezteti.

A nyertes részére a nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a személyazonosságát az átadás
helyszínén Szervező munkavállalói részére hitelt érdemlően igazolja. A Szervező a
Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a
galan.csenge@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. A
részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől
való elállást a galan.csenge@margitszigetiszinhaz.hu címen keresztül lehet jelezni.
3.6. Abban az esetben ha,
a. a visszaigazolásra vonatkozó határidő eredménytelenül telt el, vagy
b. a nyertes résztvevő által megadott Facebook profil hibás/nem létezik, vagy
c. a nyertes kisorsolt személy a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt,
vagy
d. a nyereményt nem kívánja elfogadni vagy
e. a Szervező megállapítja, hogy a nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok
állnak fent úgy a nyertes kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elesik a nyereménytől,
továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, illetve ezen esetekben
Szervező jogosult másik nyertest sorsolni.
A nyertes nem jogosult a nyeremény teljes vagy annak részbeni ellenértékének pénzbeli
megváltására.
3.7. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény
részére átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget,
és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

 1. Résztvevők köre
  A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen
  nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és
  akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele.
  A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
  megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott
  közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely
  előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a
  Nyereményjátékból kizárja.
  A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket
  terheli.
  A nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek
  benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes.
  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
  érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
  jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
  Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a
  nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
  A Nyereményjátékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték
  tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Nyereményjáték szabályzatban részletezett
  adatkezelési hozzájárulását a pályázat időtartama alatt visszavonja.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét,
valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit.

 1. Adatkezelés
  A Szervező felhívja a nyereményjátékban résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének
  jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint
  Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően.
  A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen
  nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi
  törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név/vezeték és keresztnév,
  email cím, a 2000. évi C. tv. 169. §-hoz kapcsolódóan, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).
  A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott
  személyes adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
  céljából felhasználja, tehát kezelje. Szervező a Résztvevők adatait a nyereményjátékot követő
  sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat
  törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a
  számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli.
  A jelen Nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A Nyereményjáték során
  Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt
  adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai
  Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés
  céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok
  biztonságáról.
  A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
  számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes
  adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról.
  A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem
  beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának
  helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül
  kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve
  visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.
  Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul
  kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű
  felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított
  30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja.
  A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot
  kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
  Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefonszám: +36 (1) 391-1400 11. Faxszám: +36 (1) 391-1410
  E-mail: dpo@naih.hu

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a
igazgatosag@margitszigeti.hu e-mail címen, valamint a 1054 Budapest, Bajcsy Zsilniszky 36-

 1. I. em. 12. postacímén fogadja.

A Szervező adatkezelési szabályzata elérhető a https://margitszigetiszinhaz.hu/adatvedelmi-
tajekoztato/
címen.

 1. Adózási kérdések
  A Nyerteseket a díjakkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy
  illeték-fizetési kötelezettség, ezeket Szervező viseli. A díjak kapcsán keletkező SZJA-t és
  kapcsolódó járulékot a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és
  befizeti az illetékes adóhatóság részére.
 2. Záró rendelkezések
  Szabályzat kihirdetése:
  Jelen Nyereményjáték szabályzat a www. https://margitszigetiszinhaz.hu/ weboldalon és
  Facebook oldalon kerül közzétételre.
  A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások
  vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges
  eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott
  bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló
  értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről
  megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a Résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár
  semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.