Közérdekű adatok

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.

Általános közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai –
A Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke –
A Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai –
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye –
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve –
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

 I. ARCHÍVUM 


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.       

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.       

II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.      

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.18.A. Különös közzétételi lista

II.18.A.3. 1996. évi CXXVI. törvény szerinti közzétételi kötelezettség
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.18.B Egyedi közzétételi lista

A Társaság tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.          

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.                     

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

II. ARCHÍVUM 

II.18.A. Különös közzétételi lista archívum

II.18.B. Egyedi közzétételi lista archívum


III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Társaságnál ebben a közzétételi egységben nem áll rendelkezésre adat.

III.8. Közbeszerzések adatai

III.8.1. Közbeszerzési terv

III.8.2. Írásbeli összegzések

III.8.3. Szerződések 

III. ARCHÍVUM