PÜNKÖSDÖLŐ játékszabályzat

PÜNKÖSDÖLŐ” 

játékszabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője 

a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 01-09-370507; adószám: 27986712-2-41,) a továbbiakban, mint Szervező). 

2. A játékban részt vehetnek a Szervező 2024. május 19. napján 10:30 és 13:00 óra között megrendezésére PÜNKÖSDÖLŐ a Csillagszemű Gyermektáncegyüttessel című programjára és nyereményjátékra előzetesen regisztrált látogatók (a továbbiakban: Látogatók)

3. A regisztráció a https://margitszigetiszinhaz.hu/margitszigeti-programok/punkosdolo-a-csillagszemu-gyermektancegyuttessel/ weboldalon a REGISZTRÁCIÓ gomba kattintással végezhető el. 

4. A nyeremény 4 (négy) darab 2 (két) főre szóló VIP páholy jegy a Margitszigeti Szabadtéri Színházban 2024. május 19. napján 20:00 órától kezdődő Mária Evangéliuma című rockopera előadásra. 

5. A Látogatók a rendezvényre történő belépéskor 1 (egy) darab sorszámozott tombola jegyet kapnak. 

6. A nyilvános sorsolásra a Rendezvény helyszínén, a Margitszigeti Szabadtéri Színház kerengőjében 2024. május 19. napján 13:00 órakor kerül sor. 

7. A sorsoláson Szervező munkatársai a kihelyezett gyűjtődobozból 4 (négy) darab tombola jegyet húznak ki véletlenszerűen. 

8. A Szervező munkatársai az egyes tombolajegyek kihúzását követően kihirdetik a nyertes tombolajegy számát. A nyertes tombolajeggyel rendelkező Látogatóknak a rendezvény helyszínén az adott tombolajegy kihúzását követően azonnal jelentkezniük kell Szervező munkatársainál és be kell mutatniuk a nyertes sorszámú tombolajegyet. 

9. Szervező munkatársai a bemutatott tombola jegy és a kihúzott tombolajegy sorszámát ellenőrzik és a nyereményről jegyzőkönyvet vesznek fel. A nyeremény átadása kizárólag a Látogatónál lévő és a kihúzott tombolajegy sorszámának egyezősége esetén történik. 

10. Amennyiben húzást követően bármely a nyertes tombolajeggyel rendelkező Látógató a sorsolás helyszínén nem jelentkezik Szervező munkatársai a regisztrációkor megadott elérhetőségeik valamelyikén értesítik a nyertes látgatót. 

A Szervező a játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a punkosdolo@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. 

11. Egyéb feltételek: 

  • 1 (egy) tombola jeggyel kizárólag 1 (egy) darab 2 (két) főre szóló belépőjegy nyerhető 
  • A megnyert jegyeket másik előadásra szóló jegyekre nem cserélhetők ki. 
  • A nyeremények készpénzre nem válthatók át. 
  • A tombolajegy elvesztése vagy olyan mértékű sérülése esetén amely az azonosítást kizárja Szervező másik tombola jegyet nem biztosít Látogatók részére

12. Abban az esetben ha 

a.) bármely a játékban résztvevő Látógató a szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem kíván részt venni 

vagy 

b.) a megnyert jegyeket nem kívánja átvenni

vagy 

d.) vagy a szervező megállapítja, hogy bármely játékossal vagy nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent,  

úgy az adott játékos vagy nyertes kizárásra kerül a játékból, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről. Ebben az esetben Szervező jogosult másik tombolaszelvényt kihúzni.  

vagy 

e.) valamely nyertes 3 napon belül igazolja vissza a nyereményről szóló tájékoztatást tartalmazó messenger üzenetet

Bármely nyertes kizárása esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy másik nyertest sorsoljon.

13. Résztvevők köre 

A játékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a játékból történő kizárás bármely feltétele. 

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a Nyereményjátékból kizárja. 

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli. 

A nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény igénybe vételére illetve átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A játékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit. 

14. Adatkezelés 

A Szervező felhívja a nyereményjátékban résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően. 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név/vezeték és keresztnév,. 

A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése céljából felhasználja, tehát kezelje. Szervező a Résztvevők adatait a nyereményjátékot követő sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli. 

A jelen Nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A Nyereményjáték során Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról. 

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról. 

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét. 

Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja. 

A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 11. Faxszám: +36 (1) 391-1410 

E-mail: dpo@naih.hu 

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a igazgatosag@margitszigeti.hu e-mail címen, valamint a 1054 Budapest, Bajcsy Zsilniszky 36-38. I. em. 12. postacímén fogadja. 

A játékban résztvevők személyes adatainak esetleges kezelésére a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók.  Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https://margitszigetiszinhaz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon vagy Szervező jegyirodájában.  

15. Záró rendelkezések 

Szabályzat kihirdetése: 

Jelen játékszabályzat a Szervező www.margitszigetiszinhaz.hu weboldalán kerül közzétételre. 

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.