Báthory Erzsébet kvízjáték játékszabályzat

1.    Az Ajándéksorsolás szervezője 

a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.; Cégjegyzékszám: 01-09-370507; Adószám: 27986712-2-41,) a továbbiakban, mint Szervező). 

2.    Nyeremények: 

A 2023. április 26-án és 27-én megrendezésre kerülő ELTE ÁJK Perjátszó Kör szervezésében a Báthory Erzsébet perjátékra szóló összesen 5 darab 2 főre belépésre jogosító páros jegy (összesen 20 db belépőjegy). 

3. Az ajándéksorsolás lebonyolítása és feltételei

Az ajándéksorsolásban a részvevők feladata:

Az ajándéksorsolásban a résztvevőknek 2023. április 19-től 2023. április 24-ig a Szervező által közzétett ismeretterjesztő kvízjáték témájú poszthoz a résztvevőknek a kvízkérdésre helyes választ kell kommentben adnia. 

Az ajándéksorsolásban történő részvétel ingyenes

Egy résztvevő részére 1 (egy) db 2 főre szóló párosjegy kerül kisorsolásra. 

A 10 darab páros jegy sorsolásának időpontja: 2023. április 24. hétfő 12:00

A Szervező a sorolást 3 tagú sorolási bizottság közreműködésével bonyolítja le. 

3.3. A kiértesítés folyamata 

Szervező a sorsolás nyerteseit, a sorsolás napján, a Margitszigeti Színház Facebook oldaláról privát üzenetben értesíti. A nyertesnek az értesítést legkésőbb annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell visszaigazolnia egy válaszüzenetben. 

A nyeremény átvétele:

A nyeremények átvételét Szervező a nyertesekkel a visszaigazolást követően egyezteti.  

A nyertes részére a jegyek csak akkor kerülnek átadásra, ha a személyazonosságát az átadás helyszínén Szervező munkavállalói részére hitelt érdemlően igazolja. A Szervező az Ajándéksorsolással kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a kiss.boglarka@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. A részvételtől az Ajándéksorsolás teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a kiss.boglarka@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen keresztül lehet jelezni. 

Abban az esetben ha, 

a.    a visszaigazolásra vonatkozó határidő eredménytelenül telt el, vagy 

b.    a nyertes résztvevő által megadott Facebook profil hibás/nem létezik, vagy 

c.    a nyertes kisorsolt személy a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy 

d.    a nyereményt nem kívánja elfogadni vagy 

e.    a Szervező megállapítja, hogy a nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent 

úgy a nyertes kizárásra kerül az Ajándéksorsolásból és elesik a nyereménytől, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, illetve ezen esetekben Szervező jogosult másik nyertest sorsolni. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény teljes vagy annak részbeni ellenértékének pénzbeli megváltására. 

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény részére átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 

Az ajándéksorsolásban résztvevők a játékban történő részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy az általuk közzétett fényképfelvételek jogtisztaságáért a résztvevők felelősek. Az ajándéksorsolásban résztvevők a játékban történő részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy amennyiben az általuk feltöltött fényképfelvételen nem vagy nem kizárólag a játékban résztvevő személy szerepel akkor ezen személyek hozzájárulását a játékban résztvevők beszerzik. 

4. Résztvevők köre 

Az ajándéksorsoláson részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen ajándéksorsolás szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn az Ajándéksorsolából történő kizárás bármely feltétele. 

Az Ajándéksorsoláson nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett az ajándéksorsolásban, a Szervező e személyt az Ajándéksorsolából kizárja. 

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli. 

Az ajándéksorsolásnak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

Az Ajándéksorsolásból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti az Ajándéksorsolás tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Ajándéksorsolás szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a pályázat időtartama alatt visszavonja. 

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit. 

5. Adatkezelés 

A Szervező felhívja az ajándéksorsolásban résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően. 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen ajándéksorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név (vezeték és keresztnév).). 

A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adataikat az ajándéksorsolással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése céljából felhasználja, tehát kezelje. Szervező a Résztvevők adatait az ajándéksorsolást követő sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli. 

A jelen Ajándéksorsolás adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. Az Ajándéksorsolás során Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról. 

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról. 

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét. 

Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja. 

A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 11. Faxszám: +36 (1) 391-1410 

E-mail: dpo@naih.hu 

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a info@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen, valamint a 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky 36-38. I. em. 12. postacímén fogadja. 

6.    Adózási kérdések 

A Nyerteseket a díjakkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket Szervező viseli. A díjak kapcsán keletkező SZJA-t és kapcsolódó járulékot a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. 

7.    Záró rendelkezések 

Szabályzat kihirdetése: 

Jelen Ajándéksorsolás szabályzat a https://margitszigetiszinhaz.hu/ weboldalon és Facebook oldalon kerül közzétételre. 

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a Résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.